Hälsofarliga ämnen måste märkas

Indelning och märkning bestämmelserna tillämpas på preparat och substanser som klassificeras som farligt att: innehåller minst ett ämne som klassificerats som farligt, och klassificeras som utgör en risk för eldsvåda eller explosion, en fara för hälsa eller en fara för naturen.

etiketter

Bestämmelserna gäller även preparat som inte klassas som farliga men: på vilket ett säkerhetsdatablad måste kompileras (enligt artikel 31 i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006), eller vilkas förpackningar måste vara utrustade med barnsäkra förslutningar och / alternativt taktila varningar för risk eller
på förpackningen till vilka speciella märkningar måste placeras enligt bilaga 3 till stadga om principerna kemiska indelning och märkning .

Det bolag som ansvarar för att släppa en kemikalie på marknaden alternativt tillhandahålla den för nyttjande skall mottaga sådan upplysning om de fysikaliska och kemiska egenskaper och hälso-och miljöeffekter av kemikalien levereras av det som rimligen är tillgängliga och tillräckliga för att förverkliga de villkor som ställs på den genom hjälp av legislatur (skyldighet att samla upplysningar “som anges i stycke 16 i kemikalielagen), på grundval av vilken kemikalien möjligen kan klassas och märkas enligt kategorier som nämns i 3 § kemikalier förordningen och dess emballage märkas i enlighet med 16 § i kemikalier förordningen (som krävs i enlighet med 5 § i kemikalier förordningen).

Företaget måste se till att den förpackning som kemikalien levereras är hållbart och säkert och att förpackningen bär informationen varningstexter (det vill säga. farosymbol (Varningsetikett), R-och S-fraser) och bruksanvisning som krävs för säkerhet och identifikation.

Paket etiketter

En riskabel kemikalie (preparat) får inte släppas ut i handeln eller levereras för att brukas om följande uppgifterna inte är markerade otvetydigt och outplånligt om märkning av förpackningen:
1. firmanamn eller annan benämning av beredningen,
2. namn, adress samt telefonnummer företagets ansvar;
3. de riskfyllda ämnen som utgör preparatet;
4. farosymboler och farobeteckningar samt deras benämning;
5. de standardfraser som anger fara, dvs “R-fraser” ;
6. de standardfraser som upplyser om säkerhetsåtgärder, dvs “S-fraser”;
7. mängden av innehållet i beredningen om de är avsedda för detaljhandelsförsäljning och
8. annan märkning som krävs för en tillförlitlig tillämpning av kemikalien

Följande upplysning ska lämnas på förpackningen till en riskabel kemikalie (ämne) släpps ut på marknaden eller levereras för bruk:
1. Namnet på ämnet som ges i förteckningen över farliga ämnen ;
2. namn, adress samt telefonnummer bolagets förpliktelse;
3. de farosymboler och farobeteckningar och deras benämning;
4. de standardfraser som anger fara, dvs “R-fraser”;
5. de standardfraser som upplyser om säkerhetsåtgärder, dvs “S-fraser”